Werknemers


HOEVEEL vakantiegeld krijg ik en WANNEER?

Bereken zelf uw vakantiegeld.(simulatie)

Nieuw rekeningnummer of adres? wijzig online!

Consulteer uw vakantiegeld van dit of vorige jaren.

Druk zelf attesten af

Consulteer de briefwisseling met Congemetal(vanaf 2016)

Mijn vakantierekening

eID card UserID & pwd + Mobile app itsme, your digial ID

Worden vakantiedagen opgenomen in een andere tewerkstelling dan 5 dagen voltijds? Dan kunt u die hier omzetten.

Wenst u een e-mail te ontvangen als er een document voor u klaarstaat? Activeer dan uw eBox!

Activeer uw eBox!

Ik weet mijn pincode niet meer van m'n eID: Als u uw pin- en pukcode kwijt of vergeten bent, kunt u via de website van de FOD Binnenlandse Zaken nieuwe codes aanvragen.

Vanaf 23 april 2018 kunt u uw aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2018/inkomsten 2017) online via taxonweb.be indienen.
Als gebruiker van Tax-on-web heeft u tijd tot 12 juli 2018 om uw aangifte in te dienen. Deze gegevens kan u online via onze site vergelijken met de gegevens van het vakantiegeld 2017(Simulatie-Betalingen) of met het per post verkregen attest ontvangen op het moment van de betaling in 2017 (vakantiegeld 2017 - prestaties 2016). U kunt ook via onze site een fiscaal attest opvragen en dit vergelijken met het fiscaal attest(281.10) van taxonweb.be.

FAQ: Veel gestelde vragen en antwoorden.


Werkgevers


Bij het wijzigen of aanmaken van een activiteit gebonden aan een RSZ-nummer of KBO-nummer zal de R.S.Z. een hoofdactiviteit vaststellen en dit doorgeven aan het stelsel van de jaarlijkse vakantie RJV. Deze zal met deze gegevens een aansluiting verwezenlijken bij één van de 10 vakantiekassen. In geval van twijfel zal het stelsel een onderzoek instellen om de juistheid van de aansluiting te kunnen bepalen. Een aansluiting wordt dus bepaald volgens de rsz-aangifte van de werkgever en Congemetal kan noch mag daar enige invloed op uitoefenen. Indien u bij Congemetal aangesloten wordt(het aansluitingsnummer is het RSZ-nummer, de 9 cijfers zonder de activiteit), zal het stelsel alle aangiften en attesten van deze arbeiders, verkregen van de RSZ aangifte, naar Congemetal versturen opdat Congemetal de berekening zou kunnen uitvoeren. Alle wijzigingen van een aangifte kunnen deel uitmaken van de herberekening van het vakantiegeld en/of de verworven vakantiedagen.

Hoe wordt het vakantiegeld gefinancierd? Het vakantiegeld van de arbeiders wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen op het brutoloon van de arbeider aan 108%. De kwartaalbijdrage bedraagt 6%. Dit percentage zal geleidelijk aan worden verlaagd over een periode van 4 jaar vanaf 2015 2de kwartaal. De jaarlijkse bijdrage blijft behouden op 10,27 %

Consultatie vakantiebestand van uw werknemers:
Op de portaalsite van de sociale zekerheid kan de werkgever of uw sociaal secretariaat zich aaanmelden met eID, itsme, TOTP of gebruikersnaam en wachtwoord: directe logon

Lukt dit niet? Dan dient u nog zelf een hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen.
Of u dient nog toegevoegd te worden voor het consulteren door de hoofdtoegangsbeheerder. https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
Na verwerking van deze aanvraag kan u zich aanmelden met eID, itsme, TOTP of gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor de werkgevers en hun mandatarissen zijn er maandelijkse updates van de berekende dagen tussen begin maart en begin mei.
De betaaldatum van de arbeiders van het bedrijf staan eind maart online.
Vanaf begin mei zijn hier ook het bruto en netto vakantiegeld als informatie aan toegevoegd.
Updates gebeuren tweewekelijks in mei, juni en juli en nog eenmalig in september en december.
De werkgever kan dit consulteren van alle arbeiders dewelke vorig jaar voor hun gewerkt hebben en dus dit jaar vakantiegeld ontvangen.
De werkgever kan deze gegevens eventueel exporteren naar een csv (excel) of xml bestand.
Al deze gegevens worden gecumuleerd met de al de vakantiefondsen die hun gegevens al opgeladen hebben.

Worden vakantiedagen opgenomen in een andere tewerkstelling dan 5 dagen voltijds? Dan kunt u die hier omzetten.


Beleid voor het rechtstreeks doorgeven van beschermde gegevens op verzoek.


Placeholder Picture

eGov


Op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) onder de noemer van "Burger"; "Onlinediensten"; "mijn vakantierekening", is er een toepassing die u toelaat om uw vakantierekening beveiligd te consulteren. Beveiliging :
itsme: identificatie via smartphone, kan je activeren via uw bank, op hun website met eID of via uw GSM provider) itsme.be
TOPT: identificatie via smartphone/tablet, met gebruikersnaam, een paswoord en een code via de app verkrijgbaar via CSAM
eID: elektronische identiteitskaart en uw geheime code, een eID kaartlezer verbonden met de pc met de eID software


Mijn vakantierekening

eID card UserID & pwd + Mobile app itsme, your digial ID

Firefox heeft een extra Addon nodig!


Wat kunt u raadplegen vanaf januari van elk vakantiejaar?

- Het bedrag - De vakantieduur (aantal verworven vakantiedagen uitgedrukt in een voltijds-vijfdagenstelsel).
- Adres en betalingsgegevens(IBAN nummer).
- Bedragen en aantal dagen die de basis zijn van de berekening(prestaties).
- Datum en betalingswijze van de reeds uitgevoerde betalingen.
- Nog uit te voeren betalingen met geplande datum
- De correspondentie tussen u en Congemetal(vanaf 2016).

Wat kunt u wijzigen (enkel met eID, TOTP en itsme)?

- Uw betaalgegevens(nieuw IBAN nummer).
- Uw correspondentieadres.
- Uw taalcode van onze correspondentie.

Wat kan u opvragen/afdrukken?

- Attest van de berekening en eventuele reeds uitgevoerde betalingen (Vakantiejaar = dienstjaar + 1 ).
- Attest van het aantal verworven vakantiedagen (berekend volgens prestaties in het dienstjaar).
- Attest voor de aangifte van de inkomsten van vorig jaar. ( Aanslagjaar = vakantiejaar/inkomstenjaar vorig jaar + 1 ).
- De correspondentie tussen u en Congemetal vanaf 2016.
- Mogelijkse schuldvorderingen, met naam schuldeiser, openstaand saldo, datum kennisname en laatste wijziging.

Ik weet mijn pincode niet meer van m'n eID: Als u uw pin- en pukcode kwijt of vergeten bent, kunt u via de website van de FOD Binnenlandse Zaken nieuwe codes aanvragen.

Om een toegang te verkrijgen voor de niet-inwoners voor sites van de Belgische overheid te consulteren, dient de betrokken persoon zich laten registreren in een Belgisch registratiekantoor, ambassade of consulaat. Hebt u geen eID en wenst u toegang tot onze online overheidsdiensten? Dan kunt u zich laten registreren in een registratiekantoor. Er is een registratiekantoor bij FOD Beleid en Ondersteuning - DG Digitale Transformatie in Brussel, maar u kunt ook terecht bij een gemeente met een lokaal registratiekantoor. Om misbruik te vermijden, moet u zich op afspraak persoonlijk aanmelden bij het registratiekantoor. Na een identiteitscontrole wordt u geregistreerd. Bij deze registratie krijgt u een persoonlijke activatiecode op papier en ontvangt u een activatielink via e-mail. Zodra u een digitale sleutel hebt geactiveerd via de activatielink en -code, krijgt u op basis van uw gebruikersnaam, wachtwoord en digitale sleutel, toegang tot de onlinediensten van de overheid, en kan u ook uw digitale sleutels beheren. Meer info?


Download


Privacyverklaring:
Het aan ons doorgegeven bankrekeningnummer kunt u steeds online bekijken en/of wijzigen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens met uitsluitend als doel het uitbetalen van het vakantiegeld en het versturen van attesten m.b.t. uw vakantierekening, welke onze missie is zoals wettelijk bepaald.
Volledige privacyverklaring.
Deze website houdt geen persoonlijke informatie bij, wij lezen noch plaatsen cookies.Bankattest (Dit zijn invulformulieren, u kunt deze al invullen met “Adobe Reader” Get Adobe reader alvorens af te printen.)
Te ondertekenen door de arbeider om een nieuwe of wijziging van IBAN nummer door te geven aan Congemetal per document(i.p.v online). Ook in andere talen verkrijgbaar.
PL wesja Polska - UK Bankcertificat - ES certificado bancario - DE Bankbescheinigung
FR Attestation bancaire - NL Bankattest

Informatie aanvullende vakantie arbeiders ------ Formulier aanvraag aanvullende vakantie

Koninklijk besluit van 23/11/2006 inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn.
Aangifteformulier kind(eren) ten laste

Informatie uitbetaling vakantiegeld van een overleden arbeider

Aanvraagdocument uitbetaling vakantiegeld van een overleden arbeider
Formularz wakacje zmarlego pracownika

276 Grensarbeidersverklaring -Toepassing van het Aanvullend Protocol inzake grensarbeiders bij het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag van 10 maart 1964 tot voorkoming van dubbele belasting, zoals ingevoegd door artikel 2 van het Avenant bij de Overeenkomst ondertekend op 12 december 2008.