Home Page Image
  De werknemers kunnen hun vakantierekening online bekijken van de 3 actieve jaren!!
 
 
 

Vakantiedagen omzetten naar de huidige tewerkstelling. 

CONGEMETAL
Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
Maatschappelijke zetel : A.Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel 
Ondernemingsnummer : 409.085.721


 

Bij het wijzigen of aanmaken van een activiteit gebonden aan een RSZ-nummer of KBO-nummer zal de R.S.Z. een hoofdactiviteit vaststellen en dit doorgeven aan het stelsel van de jaarlijkse vakantie RJV.
Deze zal met deze gegevens een aansluiting verwezenlijken bij één van de 10 vakantiekassen.
In geval van twijfel zal het stelsel een onderzoek instellen om de juistheid van de aansluiting te kunnen bepalen.
Een aansluiting wordt dus bepaald volgens de rsz-aangifte van de werkgever en Congemetal kan noch mag daar enige invloed op uitoefenen.
Indien u bij Congemetal aangesloten wordt(het aansluitingsnummer is het RSZ-nummer, de 9 cijfers zonder de activiteit), zal het stelsel alle aangiften en attesten van deze arbeiders, verkregen van de RSZ aangifte, naar Congemetal versturen opdat Congemetal de berekening zou kunnen uitvoeren.
Alle wijzigingen van een aangifte kunnen deel uitmaken van de herberekening van het vakantiegeld en/of de verworven vakantiedagen.

 
Hoe wordt het vakantiegeld gefinancierd?

Het vakantiegeld van de arbeiders wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen op het brutoloon van de arbeider aan 108%.
De kwartaalbijdrage bedraagt 6%.
Dit percentage zal geleidelijk aan worden verlaagd over een periode van 4 jaar vanaf 2015 2de kwartaal.
De jaarlijkse bijdrage blijft behouden op 10,27 %.

 

Consultatie vakantiebestand van uw werknemers :
Op de portaalsite van de sociale zekerheid kan de werkgever of uw sociaal secretariaat zich aanloggen met zijn werkgeverstoken of elektronische identiteitskaart : directe logon

Lukt dit niet? Dan dient u nog zelf een hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen.
https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
Na verwerking van deze aanvraag kan u zich aanmelden met eID of gebruikersnaam en wachtwoord.

De werknemers kunnen reeds vanaf Augustus van het jaar voorafgaand het vakantiegeld hun persoonlijke gegevens consulteren en eventueel hun bankrekeningnummer inbrengen of wijzigen
Vanaf januari staan de lonen en vakantiegelden en dagen online voor zover de gegevens van de DMFA  aangiften zijn binnengekomen en verwerkt.
Onmiddellijke update van de wijzigingen bankrekeningnummer, wekelijkse update van de vakantieduur en vakantiegeldgegevens.

Voor de werkgevers zijn er maandelijkse updates van de berekende dagen tussen begin maart en begin mei.
De betaaldatum van de arbeiders van het bedrijf staan eind maart online.
Vanaf begin mei zijn hier ook het bruto en netto vakantiegeld als informatie aan toegevoegd.
Updates  gebeuren tweewekelijks in mei, juni en juli en nog eenmalig in september en december.
De werkgever kan dit consulteren van alle arbeiders dewelke vorig jaar voor hun gewerkt hebben en dus dit jaar vakantiegeld ontvangen.
De werkgever kan deze gegevens eventueel exporteren naar een csv (excel) of xml bestand.
....................meer weten??